Všeobecné obchodní podmínky obchodní korporace Servisní Gastronomická s.r.o., IČ: 247 22 693

Platnost od 1.1.2014

Článek 1. Úvodní ustanovení

 1. Společnost Servisní Gastronomická s.r.o., Rejskova 2168/12, 120 00 Praha 2, zapsaná u Městského souduv Praze odd. C, vl. 168872, IČ: 24722693 (dále jen„GS“) vydává ve smyslu ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP“) pro úpravu smluvních vztahů, do kterých vstupuje se svými zákazníky jako prodávající nebo jako zhotovitel při uzavírání obchodních závazkových vztahů při uzavírání obchodních závazkových vztahů na poskytování servisních i jiných služeb pro technologická zařízení nebo na dodávku zboží.
 2. VOP stanoví podrobnou úpravu práv a povinností smluvních stran v rámci jejich spolupráce a vztahují se na všechny smluvní vztahy uzavřené mezi GS a fyzickou či právnickou osobou (dále jen “Zákazník“), s níž GS uzavře smlouvu o dílo, kupní smlouvu, či jinou obdobnou smlouvu na montáž gastronomického zařízení nebona poskytnutí servisních prací či jiných služeb nebo na dodávku zboží (dále jen „Smlouva“ ).
 3. GS poskytuje servisní práce či jiné služby (dále jen „Gastro“)
 4. VOP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy uzavřené mezi GS a Zákazníkem. V případě, že ze Smlouvy bude vyplývat odchylné ujednání smluvních stran oproti těmto VOP, pak platí přednostně ujednání Smlouvy oproti těmto VOP.
 5. Tyto VOP se nepoužijí pouze v případě, kdy je jejich použití smluvně výslovně vyloučeno, a to písemnou formou. 6. Uzavření Smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou VOP,představuje úplnou dohodu smluvních stran o podmínkách prodeje či poskytnutí služby a nahrazují všechny dosavadní podmínky dříve navrhované kupujícím či prodávajícím a předchozí ústní či písemná ujednání.

Článek 2. Smluvní vztah

 1. Jednotlivé servisní práce Gastro mohou být realizovány na základě níže uvedených smluvních vztahů (dále jen „Smlouva“):
  a) Kupní smlouva.
  b) Smlouva o dílo montáž.
  c) Smlouva o dílo na servis zařízení.
  d) Případně jiný smluvní vztah na základě konkrétního ujednání mezi stranami.
 2. 2. Náležitosti pro uzavření platného smluvního vztahu:
  a) označení smluvních stran (identifikační údaje dle příslušné registrace, sídlo, IČ, DIČ),
  b) datum objednání,
  c) specifikace rozsahu servisních prací
  d) termín dodání,
  e) místo dodání, včetně případného požadavku na způsobdopravy,
  f) cenu a způsob úhrady
  g) kontaktní osoby smluvních stran, včetně podpisu oprávněné osoby případně razítka.
 3. 3. Pokud nebude uzavřena konkrétní písemná Smlouva je možné uzavřít smluvní vztah učiněním objednávky Zákazníka a její následnou akceptací GS.
  Objednávka musí splňovat tyto náležitosti:
  a) označení objednatele ( identifikační údaje dle příslušné registrace, sídlo, IČ,DIČ ),
  b) číslo nabídky (byla-li učiněna),
  c) datum objednání,
  d) specifikace rozsahu servisních prací,
  e) termín
  f) místo dodání, včetně případného požadavku na způsobdopravy,
  g) kontaktní osoby smluvních stran, včetně podpisu oprávněné osoby a razítka. 

Objednávka Gastro zařízení, náhradních dílů Gastro chemie a Gastro servisních prací může být provedena Zákazníkem jak písemně (poštou, faxem nebo e-mailem). 

Článek 3. Uzavření smlouvy

 1. Pro účely VOP se okamžikem uzavření Smlouvy rozumí:
  a) podpis písemné Smlouvy oběma smluvními stranami,
  b) písemná akceptace Zákazníkovy písemné objednávky, jež byla doručena GS, za podmínek a v souladu stěmito VOP

Článek 4. Cena

 1. GS se zavazuje, že bude poskytovat servisní a související služby v cenách a za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Pokud nebude uzavřena písemná Smlouva odílo na servis zařízení nebude uzavřena, bude GS poskytovat Gastro servis v aktuálních cenách uvedených na webových stránkách. V případě, že nebude Zákazník souhlasit s navrhovanou úpravou cen, má právo od Smlouvy odstoupit. Za předpokladu, že Zákazník po oznámení úpravy ceny učiní další objednávku, má se zato, že se s úpravou (zvýšením) ceny služeb a zboží GS bez výhrad souhlasí.
 2. Ve Smlouvě je uvedena cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Zákazník je povinen cenu uhradit po jejím navýšení o DPH ve výši stanovené v souladu s příslušnými právními předpisy. Toto neplatí, pokud je plnění v režimu přenesené daňové povinnosti a povinnost přiznat DPH má Zákazník.

Článek 5. Platební podmínky

 1. Právo na zaplacení dohodnuté ceny za servis a prodej Gastro, vzniká GS řádným splněním jeho závazku.
 2. Smluvní strany si ujednaly, že v případě prodlení splatbou ( zálohou či jiným peněžním plněním) je GS oprávněna požadovat po Zákazníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dohodnuté ceny za každý den prodlení splatbou, a to až do zaplacení Dnem zaplacení se rozumí den, kdy je vyúčtovaná částka odpovídající plné výši ceny, případně jiný peněžitý dluh Zákazníka připsánve prospěch bankovního účtu GS.
 3. Pokud Zákazník bude povinen GS hradit více závazků a poskytnuté plnění nebude označeno variabilním symbolem a nepokryje všechny závazky, je na vůli GS, na jaké závazky takové plnění použije.

Článek 7. Místo plnění

 1. Místo plnění bude stanoveno v uzavřené Smlouvě nebo objednávce, a to přesnou adresou.
 2. Místo plnění lze měnit jen písemnou dohodou smluvních stran. V případě, že ke dni uzavření Smlouvy není známo místo plnění, jsou smluvní strany povinny toto místo plnění určit v co nejkratším možném termínu. Pokudtak neučiní je za místo plnění považována adresa sídla či místo podnikání Zákazníka. Náklady vznikléporušením této povinnosti nese Zákazník.
 3. Zákazník je povinen zajistit připravenost místa dodání a instalace dle předaných podkladů od GS či třetích osob (např. Projektanta) s dostatečným předstihem. Konkrétní termín pro připravenost bude smluvními stranami stanoven.
 4. Nedodrží-li Zákazník sjednané termíny součinnosti, je GS oprávněna přerušit realizaci montáže dodávkyGastro a prodloužit termín plnění montáže dodávky Gastro o dobu prodlení v plnění každého jednotlivého termínu.GS je oprávněna uskutečnit i dílčí (částečné) plnění a Zákazník je zavázán dílčí plnění převzít.

Článek 9. Odpovědnost za vady

 1. Zákazník se zavazuje užívat a provozovat Gastro v souladu s návody k obsluze a údržbě, které mu společně s dodávkou Gastro předala GS, a podle pokynů GSa nepřipustit, aby zařízení obsluhovala osoba, která neprošla technickým zaškolením provedeným GS či již odborně zaškoleným personálem. Zákazník se rovněž zavazuje používat pouze mycí chemii předepsanou GS či výrobcem po celou dobu trvání záruční doby.
 2. Zákazník bere na vědomí, že s provozováním dodanýchzařízení technologie Gastro je rovněž povinen dodržovat všechny právní předpisy vztahující se k oblasti veřejného stravování, jejichž nedodržení by mohlo mít vliv na vlastnosti Gastro takový, že by se mohlostát nezpůsobilé pro použití k účelu, pro který bylo vyrobeno. V takovém případě nelze uznat reklamovanou vadu, na kterou by se jinak vztahovala záruka za jakost.
 3. V případě poškození dodaného Gastro jednou ze smluvních stran nese tato smluvní strana veškerou odpovědnost a je povinna nahradit prokazatelně vzniklou škodu poškozené smluvní straně.

Článek 10. Záruční podmínky

 1. GS odpovídá za vady Gastro jím dodané v níže uvedeném rozsahu.
 2. Záruka za jakost je poskytována na všechny GS dodaná Gastro (montáže a servisní práce). Na Gastro chemii je poskytována záruka za jakost dle odst. 5, nejdéle však po její expirační dobu.
 3. Záruka se vztahuje na závady vzniklé při výrobě nebo vadou materiálu a na činnost Gastro, bylo-li správně a odborně nainstalováno a používáno v souladu snávodem k použití, provozní údržbou a právními předpisy dlečl. 9 odst. 2..
 4. Poskytnutí závazku GS záruky za jakost a nárok Zákazníka na uplatnění práva záruky za jakost Gastro vyplývá buď ze smluvního vztahu ( dodacího listu, předávacího protokolu, servisního zásahu ), nebo z prohlášení GS ve formě „dodacího a záručního listu“. Především v případech servisních oprav je servisní zásah jediným akceptovatelným důkazem nároku Zákazníka na záruku.Ve vlastním zájmu by jej Zákazník měl pečlivě uchovat. Servisní zásah obsahuje všechny potřebné náležitosti k uplatnění práva na záruku. GS neodpovídá za vadyzboží vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží nebo užíváním zboží, které je v rozporu s účelem Smlouvy nebo dokumentace vztahující se ke zboží.
 5. GS poskytuje Zákazníkovi záruku za jakost dodanéhoGastro. Není-li specifikováno GS či sjednáno smluvními stranami jinak, je záruka za jakost 12 měsíců.Záruční doba počíná běžet dnem dodání Gastro, nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak.
 6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Zákazník nemůže užívat Gastro pro jeho závady, na které se vztahuje záruka za jakost. V tomto případě se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo Gastro v záruční opravě u GS či pověřeného servisního střediska, tzn. počínaje dnem převzetí Gastro k opravě a konče dnem ukončení opravy a umožnění převzetí opraveného Gastro z opravy. Při převzetí je Zákazník povinen překontrolovat servisní zásah a po odsouhlasení údajů svým podpisem potvrdit správnost údajů. Bude-li při opravě zjištěna závada nespadající do záruky, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s touto opravou takové závady.
 7. Smluvní strany si ujednaly, že GS bude Zákazníkoviposkytovat záruční i pozáruční servis. GS je oprávněn zajistit záruční i pozáruční servis prostřednictvím akreditovaného servisního střediska GS nebo osoby, se kterou má GS uzavřenou Smlouvu o servisním zastoupení či obdobný smluvní vztah. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě musí být dohoda učiněna písemně a bude považována za dodatek Smlouvy. GS neposkytuje záruku za jakost na : a) běžné opotřebení a mechanické poškození způsobené nesprávným používáním zařízení, b) vady způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou například poškození vzniklá v důsledku přepravy zajišťované Zákazníkem, neodborné manipulace, nepřiměřeného násilí, neodvratná událost, c) vady způsobené poruchami ve vnějších rozvodných a inženýrských sítích a nebo domovních instalacích, nevhodnými provozními podmínkami, neodbornou instalací nebo neoprávněným zásahem Zákazníka, nebo jiné neoprávněné osoby, d) výměny žárovek, snímatelných částí osvětlení, provozních a montážních těsnění z pryže, plastických hmot a jiných materiálů, dílů poškozených zavápněním, apod., e) zásahy spojené s běžnou údržbou přístroje, jako jsou například čištění, odvápnění, seřízení ovládacíchprvků nebo nastavení jiných provozních parametrů, f) na Gastro, které nebylo Zákazníkem uhrazeno v termínu splatnosti, g) na vady způsobené vodou, požárem, elektrickým zkratem v silnoproudé síti a vyšší mocí.
 8. Výše uvedená záruka za jakost je podmíněna tím, že Zákazník neporuší svůj závazek uvedený v čl. 9 odst. 1 a 2 těchto VOP a zapojení dodaného Gastro, jehouvedení do provozu a záruční servis smluvně zajistí pro Zákazníka přímo GS či jím pověřená osoba. Pokud Zákazník poruší výše uvedené povinnosti, záruka za jakostzaniká. Záruka za jakost zaniká i pokud: a) bude dodané Gastro poškozeno nebo zničeno v důsledku vyšší moci, b) nebude-li Zákazník používat k provozu, čištění a údržbě Gastro chemii a jiné provozní látky předepsanéGS nebo výrobcem, v případě předepsané chemie a jiných provozní látek GS i výrobcem má přednost požadavek GS, c) umožní-li Zákazník servisní zásah na Gastro jiné osobě než GS nebo jím pověřené osobě, d) nezajistí-li Zákazník doporučenou opravu Gastro v souladu s těmito VOP a způsobí-li tak zhoršení technického stavu Gasto, případně jeho zničení, e) nedodrží-li Zákazník podmínky provozní údržby dle odst. 10 tohoto článku a preventivních prohlídek dané GS nebo výrobcem, v případě podmínek provozní údržby stanovených GS i výrobcem mají přednost podmínky stanovené GS, f) Zákazník dodané Gastro neuhradil v termínu splatnosti, g) nedodrží-li Zákazník podmínky provozní údržby dle návodu k obsluze.
 9. Provozní údržbou se rozumí pravidelný odborný mimozáruční servis provedený GS či jím pověřenou osobou,a to za úplatu: a) odvápňování parních a vodních systémů (s topnými tělesy) v rozsahu a četnosti závislém tvrdosti provozní vody – čím tvrdší voda, tím větší rozsah i četnost odvápňování za určité časovém období, b) výměna vzduchových filtrů, nebo čištění vzduchovýchlabyrintů elektronik a jiných částí zařízení citlivých na prach, mastnotu, tj. složky se vyskytující se ve vzduchu jako aerosoly; to platí i pro čištění kondenzátorů chlazení z hlediska jejich průchodnosti, neboť to má zásadní vliv na účinnost chlazení a životnost motor-kompresorů chladících agregátů, c) doplňování a výměny provozních médií (chladiv a olejů), která vykazují buď přirozený úbytek, nebo provozní neúčinnost, d) čištění vodních, plynových a odpadních ventilů a jejich sítek od nečistot a úsad, e) čištění pneumatických bezpečnostních systémů tlakových zařízení, f) seřizování a dotahování provozních vůlí mechanických částí, g) kontrolu vodních, plynových,odpadních a chladících systémů na únik médií, h) kontrola a ošetřování elektrických kontaktů a kabeláže, i) seřizování hořáků plynových zařízení z hlediska přípustného obsahu spalin,které produkují.
 10. Pokud smluvní strany uzavřou Smlouvu o zajištění servisních prací a profylaktických prohlídkách na toto dodané Gastro, získá Zákazník výhodnější podmínkypro mimozáruční servisní služby v záručním období a proveškeré servisní služby po skončení záručního období.
 11. V záručním období je Zákazník povinen provozovat dodané Gastro dle návodů k jednotlivým zařízením a u vybraného Gastro provádět pravidelné profylaktické prohlídky dle doporučení GS.

Článek 11. Pozáruční podmínky

 1. Smluvní strany se dohodly, že GS bude poskytovat zákazníkovi servisní služby i po uplynutí záruční doby.
 2. Servisní práce provedené po uplynutí záruční doby či servisní práce provedené v záruční době, na kterése ovšem záruka za jakost nevztahuje (dále jen “pozáruční opravy”) poskytuje GSzáruku za jakost v době 6 měsíců na práci i na náhradní díly, které byly při pozáruční opravěvyměněny a které nespadají pod čl. 10 odst. 8 písm. d), a to v rozsahu úkonů uvedených v servisním zásahu. Prouznání vady je nutno tento servisní zásah vždy předložit.
 3. Záruka za jakost dle tohoto článku je rovněž podmíněna dodržením VOP, zejména čl. 9 odst. 1. a 2. a čl. 10 odst. 9., neboť jen tak může GS garantovat správnost a funkčnost pozáruční opravy. Pokud Zákazník nedodržítyto podmínky nemá nárok na poskytnutí záruky zajakost na pozáruční opravu dle odst. 2 tohoto článku.
 4. Pozáruční opravy provede GS či autorizované servisní středisko GS nebo nejbližší autorizované středisko, jehož adresu a telefonické spojení sdělí GS napožádání, a to na základě předloženého servisního zásahu dleodst. 2 tohoto článku.

Článek 12. Reklamace

 1. Zákazník (či jím pověřená třetí osoba) je povinen při složení Gastro, dochází-li k převzetí Gastro v sídle či provozovně GS, tak při takovémto převzetí, Gastro prohlédnout, zejména z důvodu zda nemá žádnou zjevnou vadu či poškozený obal. Zjistí-li Zákazník u Gastro zjevnou vadu či poškozený obal, je povinen na toto upozornit okamžitě skládající osobu či dovozce a zaznamenat takovou skutečnost do dodacího listu, předávacího protokolu, servisního zásahu nebo jiného obdobného dokladu. Zjevné vady zboží, které bylo možné zjistit při prohlídce při převzetí zboží, je Zákazník povinen oznámit GS bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů po převzetí zboží. Ostatní skryté vady zboží, které nemohly být při prohlídce zjištěny, je Zákazník povinen oznámit GS bez zbytečného odkladu, tj. do 3 pracovních dnů po jejich zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruční doby..
 2. Veškeré reklamace vad musí být písemné a musí obsahovat identifikační údaje reklamované dodávky (čísloSmlouvy, datum odevzdání zboží či provedení práce,číslo faktury atd.), popis zjištěných vad, s doložením důkazů o vadách. Zákazník je povinen umožnit GS přístup k reklamovanému zboží za účelem prověření oprávněnosti reklamace.Reklamace bude provedena těmito způsoby: b) emailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. c) poštou na adresu: Příšovice 463046, Příšovice124 d) faxem: + 420 485 177 104 ( dále jen „reklamace“).
 3. Reklamační řízení je zahájeno učiněním reklamačníhooznámení Zákazníkem GS dle odst. 2. Zákazník souhlasí, že v případě sporného data zahájení reklamačního řízení bude rozhodující datum zápisu reklamačního oznámení v systému GS.
 4. Není-li dohodnuto jinak, je Zákazník povinen zahájit reklamační řízení do 3 pracovních dnů ode, dne kdy skrytou závadu zjistil či při vynaložení odborné péče mohl zjistit. Po uplynutí této lhůty nárok na uplatnění záruky zajakost zaniká.
 5. Zákazník, který uplatňuje právo na reklamaci je povinen poskytnout GS všestrannou součinnost potřebnouk řádnému vyřízení reklamace, zejména jej včas, úplně a pravdivě informovat o skutečnostech významných pro vyřízení reklamace. Je-li reklamace podávána zástupcem Zákazníka má stejnou povinnost i tento zástupces tím, že je navíc povinen prokázat GS též své právo Zákazníka zastupovat. Porušení této povinnosti jde k tíži Zákazníka, v jehož prospěch byla reklamace učiněna. GS je povinna do 30 dnů od obdržení reklamace písemně sdělit Zákazníkovi své stanovisko k reklamaci.V rámci tohoto stanoviska GS potvrdí Zákazníkovi datum uplatnění práva z vadného plnění, a v případě,bude-li reklamace vyřízena formou odstranění vady, i předpokládanou dobu, v níž k odstranění vady dojde.V případě oprávněné reklamace má GS povinnost dle své volby poskytnout slevu z ceny nebo uskutečnit nové bezvadné plnění za původně sjednaných podmínek nebo v dohodnuté lhůtě vady odstranit. Volbu nároku oznámí GS Zákazníkovi při sdělení svého stanoviska k reklamaci. Pokud odstranění reklamované vady bude obtížné a časově náročné, vyhrazuje si GS právo prodloužit dobu reklamačního řízení na 60 dnů.
 6. Reklamace vad neopravňuje Zákazníka pozastavit (zadržet) úhradu ceny zboží či služby ani odmítnout převzetí další dodávky zboží či služeb.
 7. V případě, že Zákazníkovi vznikne škoda v důsledku porušení jakýchkoliv povinností GS dle Smlouvy (např.v důsledku vadného plnění), aniž by zde byly dányokolnosti vyšší moci vylučující odpovědnost GS, bude GS zavázána pouze k úhradě skutečné, prokazatelně vzniklé majetkové újmy vyčíslené Zákazníkem, nikoliv však k úhradě ušlého zisku, maximálně však do výše částky odpovídající 100 % (sto procent) ceny zboží či služeb sjednané ve Smlouvě.

Článek 13. Odstoupení od smlouvy

 1. GS má právo od uzavřené Smlouvy odstoupit v případě, že Zákazník nedodrží své povinnosti uvedené v čl.7. odst. 3.
 2. GS má právo od uzavřené Smlouvy odstoupit v případě, že se Zákazník dostane do prodlení se zaplacením zálohy či jakékoli jiné platby, ke které bude povinen z předmětné Smlouvy, po dobu delší než 10 dnů.
 3. Zákazník má právo od uzavřené Smlouvy odstoupit v případě, že GS bude v prodlení s plněním svého závazku (dodáním Gastro) po dobu delší než 10 dnů.
 4. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

Článek 14. Výhrada vlastnictví

 1. Zákazník nabude vlastnického práva k dodanému Gastro teprve úplným zaplacením celé dohodnuté ceny. Do úplného zaplacení ceny není Zákazník oprávněn zcizovat ani jakkoliv zatěžovat Gastro dodávku.
 2. Zákazník uděluje GS souhlas, že v případě prodlení s jakoukoli platbou delšího než 14 dnů je GS oprávněna demontovat a odvézt dodané Gastro v hodnotě dodaného a nesplaceného Gastro a v hodnotě ve výši vzniklé škody. Zákazník současně uděluje GS oprávnění ke vstupu do příslušných prostor k zajištění, demontování aodvezení výše uvedeného Gastro.

Článek 15. Přechod rizika

 1. Nebezpečí škody na dodaném Gastro přechází na Zákazníka: a) složením Gastro v místě plnění či jiném místě určené Zákazníkem či jím pověřenou osobou. Nebude-li moci být Zákazník přítomen při složení Gastro, je povinen zajistit za sebe třetí osobu, jež pověří k převzetí skládaného Gastro. Neučiní-li tak, půjde takovéto porušení povinnosti k tíži Zákazníka v případě sporných nároků záruku za jakost či dodané množství, b) převzetím Gastro Zákazníkem či jím pověřenou osobouv sídle či provozovně GS, dle skutečnosti, která nastane dříve.

Článek 16. Okolnosti vylučující odpovědnost

 1. V případě, že v průběhu trvání smluvního vztahu vznikne nezávisle na vůli některé ze smluvních stran mimořádná,nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, která dočasně nebo trvale zabránila některé ze smluvních stran ve splnění závazků ze Smlouvy, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informovat o těchto překážkách, jakož i o předpokládané době jejich trvání a projednat další opatření. Těmito překážkami smluvní strany shodně rozumí tzv. okolnosti vyšší moci, zejména stávka, válka, jiné nepokoje podobného charakteru, obchodní,měnová, politická či jiná opatřeníúřadů, přírodní pohromy jako požár, povodeň, zemětřesení, úder blesku, arktické mrazy znemožňující či omezující přepravu zboží apod., dále prodávajícím nezaviněné zpoždění dodávek materiálů a komponentů, dopravní výluky či zpoždění, krádež zboží při přepravě, havárie výrobního zařízení či jeho části a obdobné události vyššímoci, včetně rozhodnutí či pokynu příslušného státního orgánu, které omezí či znemožní plnění smluvních povinností.
 2. Smluvní strana, u níž nastaly okolnosti vyšší moci, není odpovědná za neplnění závazků ze Smlouvy ani za vzniklé prodlení.Pokud překážka v důsledku vyšší moci trvá po dobu nepřesahující 30 kalendářních dnů, jsou smluvní strany povinny splnit své závazky vyplývající ze Smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou,přičemž dodací lhůty a všechny ostatní termíny se posouvajío dobu působení vyšší moci. Trvá-li překážka vyššímoci déle než 30 kalendářních dnů,má každá ze smluvních stran právo od Smlouvy odstoupit.

Článek 17. Zachování mlčenlivosti

 1. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích týkajících se druhé smluvní strany, její obchodní, provozní, technické či jiné činnosti nebo takové činnosti jakýchkoli třetích osob, které získají na základě Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní. Smluvní strany nemohou takové skutečnosti a informace rovněž využít pro potřeby a prospěch jakékoli třetíosoby.
 2. Obě smluvní strany se zavazují, že zaváží k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jaký je uveden v článku 17. odst. 1 těchto VOP, všechny své zaměstnance nebojakékoli třetí osoby pověřené k provádění Smlouvy.

Článek 18. Smluvní pokuty

 1. V případě, že GS nedodrží dobu plnění, sjednanou se Zákazníkem zavazuje se uhradit Zákazníkovi dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny nedodaného Gastro.
 2. V případě, že Zákazník odmítne převzít Gastro, neposkytne-li Servisní Gastronomické dostatečnou součinnost nebo jiným způsobem znemožní Servisní Gastronomické splnit závazek – dodat Gastro a předat jej, zavazuje se Zákazník uhradit GS smluvní pokutu ve výši 20% z ceny neodebraného Gastro.
 3. Zákazník je oprávněn k učinění storna závazné objednávky či uzavřené Smlouvy před termínem plněníze strany GS. GS je oprávněna požadovat za storno objednávky smluvní pokutu ve výši 30%z ceny závazněobjednaného Gastro.
 4. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé majetkové újmy, převyšující smluvní pokutu, jež by vznikla GS jednáním či nečinností Zákazníka.
 5. GS má právo započíst zaplacenou zálohu na cenu Gastra proti smluvní pokutě či náhradě majetkové újmy.
 6. Smluvní pokutu je smluvní strana povinna zaplatit ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy o to druhá smluvní strana písemně požádá a svůj nárok řádně doloží. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo na náhradu majetkové újmy, která smluvní straně vznikla porušením tohotozávazku.

Článek 19. Řešení sporů

 1. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vzniklé mezi nimi z právních vztahů založených touto Smlouvou nebo v souvislosti s ní, smírnou cestou.
 2. Není-li vyřešení sporu smírnou cestou možné, smluvní strany se dohodly, že případný soudní spor bude řešit pomocí obecných soudů ČR. Místně příslušný bude obecný soud dle aktuálního sídla GS.

Článek 20. Ostatní ujednání

 1. Ukončením platnosti a účinnosti Smlouvy však nezaniká nárok na náhradu škody, způsobené porušením Smlouvy ani nárok na smluvní pokutu dle Smlouvy.
 2. Pokud se jakékoli ustanovení těchto VOP stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto VOP. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění budeodpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a těmito VOP jako celkem. Veškeré změny těchto VOP musí být vyhotoveny písemně buď přímo konkrétní Smlouvou či formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
 3. V případě, že Zákazník nezaplatí cenu za dodané Gastro v dohodnuté lhůtě, sjednaly si smluvní strany nájemné za užívání Gastro, které je do jeho úplného zaplacení ve vlastnictví GS . Nájemné je dohodnuto ve výši 0,05% z dohodnuté ceny za každý den trvání nájmu, ode dne převzetí Gastro do dne, kdy dohodnutou cenu za Gastro Zákazník GS zcela zaplatí.
 4. Zákazník výslovně prohlašuje, že má veškerá nutná povolení a splnil veškeré potřebné ohlašovací povinnosti, které vyplývají z příslušných právních předpisů, nájemních smluv a jiných právně zavazujících dokumentů, a které jsou nezbytné k řádnému dodání Gastro zařízení.V případě zjištění nedostatků ve výše uvedených dokumentech Zákazník výslovně prohlašuje, že přebírá veškerou odpovědnost za případné následky z toho vzniklé pro obě smluvní strany.
 5. Veškeré údaje uvedené ve Smlouvě, dále též informace, dokumenty a ostatní podklady poskytnuté GS Zákazníkovi v souvislosti se Smlouvou, které nejsou běžně dostupné, jsou obchodním tajemstvím GS (dále též „důvěrné informace“). Zákazník se zavazuje, že bez předchozího souhlasu GS tyto důvěrné informace nepoužije pro svou potřebu v rozporu s účelem Smlouvy, ani je neposkytne a neumožní k nim přístup třetím osobám.
 6. Za právní jednání učiněná písemně jsou považována též právní jednání učiněná elektronickými nebo jinými technickými prostředky, umožňujícími zachycení obsahu a určení jednající osoby za předpokladu, že jejich obsah bude určitý a srozumitelný a dané právní jednání učiní osoba uvedená ve Smlouvě; to neplatí v případě jednání podle článku 21 odst. 3. těchto VOP.

Článek 21. Závěrečná ujednání

 1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti ke dni 1.1.2014
 2. Tyto VOP jsou uveřejněny na webových stránkách GS nebo se poskytují druhé smluvní straně v tištěné podobě pouze k první Smlouvě uzavřené mezi GS a konkrétním Zákazníkem, čímž se má za to, že jsou druhé smluvnístraně dostatečně známy, a to i při uzavírání dalších smluv, pokud si Zákazník výslovně VOP nevyžádá.
 3. Jakékoliv změny či doplňky a dodatky Smlouvy jsou přípustné pouze písemně formou číslovaného, datovaného a oboustranně podepsaného dodatku, po předchozím odsouhlasení oběma smluvními stranami. Jakékoliv změny či doplňky těchto VOP jsou přípustné pouze na základě písemné dohody smluvních stran
 4. Zákazník převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy, pro což mu nepřísluší domáhat se práv,uvedených v ustanovení § 1765 odst. 1 občanského zákoníku.
 5. V případě neuzavření konkrétní specifické kupní smlouvy, smlouvy o dílo či jiné smlouvy Zákazník prohlašuje, že jsou mu VOP dostatečně známy a souhlasí snimi, což potvrzuje zasláním objednávky, jež je pro něj závazná.
 6. GS je oprávněna tyto VOP jednostranně měnit. Změnu VOP zveřejní GS nejméně 30 dnů před účinností změnyVOP na svých webových stránkách a ve svém sídle. O změně VOP bude Zákazníka dále informovat způsobem dle čl. 21. odst. 7 VOP. Zákazník je v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou VOP oprávněn od smlouvy, jež podléhá režimu těchto VOP odstoupit, a to do deseti dnů od doručení změny VOP. Neodstoupí-li Zákazník stanoveným způsobem od smlouvy, nahrazuje změnaVOP stávající VOP a změna se stává součástí smlouvy.
 7. Veškeré písemnosti budou doručovány smluvním stranám na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy. Pokud některá ze smluvních stran oznámí po uzavření Smlouvy druhé straně jinou korespondenční a/nebo e-mailovou adresu pro doručování písemností, budou písemnosti doručovány na poslední oznámenou adresu. Písemnost, která vyžaduje doručování prostřednictvím pošty, se považuje za doručenou pátým dnem, kdy byla uložena na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Písemnost v elektronické formě, kterou je možné podlé této smlouvy zaslat e-mailem, se považuje za doručenou 2. pracovní den ode dne jejího odeslání. To platí i v případě, že nebylo doručeno na změněnou korespondenční a/nebo e-mailovou adresu, pokud adresát její změnu písemně neoznámil druhé smluvní straně. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že adresát odepře písemnost přijmout, a to dnem odmítnutípřevzetí písemnosti.

 

Prohlášení o vystavení revizních zpráv:

Dodaná elektrická zařízení jsou namontována, uvedena do provozu a odzkoušena odborně vyškolenými techniky. Byla provedena komplexní zkouška všech instalovaných zařízení. Zařízení jsou připojena na stavební vývody a z hlediska bezpečnosti jsou schopna spolehlivého provozu. V ceně za montáž a instalaci stroje není revizní zpráva.

Vážení návštěvníci, web používá jen nezbytné Cookies (ani analytické ani marketingové) a tak vás nenutíme klikat na nějaký Souhlas či nastavení.